Home News ابزار موردنیاز برای تشخیص کووید 19 از راه دور؛ آیفون و پراب سونوگرافی